Standardvilkår for Propely

1 InnledningDisse standardvilkårene ("Vilkårene") er bindende for "Kundens" (som angitt i Bestillingsskjemaet) bruk av forvaltningsplattformen Propely, en skybasert plattform for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom som er nærmere beskrevet på https://propely.no ("Tjenesten").

Tjenesten er tilgjengelig som en nedlastbar mobilapplikasjon ("Appen") og gjennom nettstedet https://app.propely.no ("Nettstedet").  Tjenesten leveres av Propely AS ("Propely").

Propely og Kunden har inngått et bestillingsskjema ("Bestillingsskjemaet"), der Kunden har bestilt Tjenesten fra Propely. Bestillingsskjemaet og Propelys levering av Tjenesten til Kunden reguleres utelukkende av disse Vilkårene, med mindre annet er skriftlig avtalt. Bestillingsskjemaet og disse Vilkårene er samlet refert til som "Avtalen".

Propely og Kunden vil heretter i fellesskap bli referert til som "Partene" og individuelt som en "Part".

2 EtableringDersom det kreves en etableringsfase, skal planen og kommersielle vilkår for en slik fase fremgå av Bestillingsskjemaet.

3 Tjenesten

3.1 GenereltPropely har utviklet Tjenesten, som er en plattform for drift og vedlikehold av eiendom. Tjenestens funksjonalitet er nærmere beskrevet her: https://propely.no/

3.2 Tilgang til brukKunden og personer som er ansatt hos eller engasjert av Kunden (hver av dem en "Bruker") gis tilgang til å bruke Tjenesten i samsvar med Avtalen. Hver enkelt Brukers tilgang til Tjenesten skal administreres av Kunden. Kunden er fullt ut ansvarlig for alle sine Brukeres tilgang til og bruk av Tjenesten

Kunden og dens Brukere kan gi andre tredjeparter (hver av dem også en "Bruker") tilgang til Tjenesten med formål om og i forbindelse med administrasjonen av sine eiendommer, for eksempel leietakere, entreprenører, leverandører og liknende. Kunden er fullt ansvarlig for slike tredjeparters tilgang til og bruk av Tjenesten, herunder at slike tredjeparter kun bruker Tjenesten i samsvar med Avtalen.

Tjenesten er tilgjengelig via Nettstedet eller Appen. Appen kan lastes ned via App Store og Google Play.

3.3 Tillatt brukKunden gis en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å laste ned, få tilgang til og bruke Tjenesten i og som en del av sin egen næringsvirksomhet og i samsvar med denne Avtalen i avtaleperioden.

3.4 Begrensninger brukKunden og Brukerne skal ikke og skal ikke tillate noen tredjepart å, med mindre det er uttrykkelig angitt i Avtalen:

 • dekompilere, demontere, foreta omvendt utvikling eller på annen måte forsøke å erverve eller få tilgang til kildekoden fra en hvilken som helst komponent i Tjenesten;
 • la tredjeparter få tilgang til Tjenesten eller under-/viderelisensiere, overføre, selge eller på annen måte overlate sin konto hos Tjenesten eller selve Tjenesten til en tredjepart;
 • endre, bygge inn i et annet produkt eller på annen måte opprette avledede verk av, eller på annen måte omforme, Tjenesten;
 • fjerne, endre eller skjule eiendomsrettslige merknader/varsler på eller i Tjenesten;
 • hindre eller forstyrre integriteten til Tjenesten, eller programvare eller data inkludert i den;
 • forsøke å få uautorisert tilgang; eller
 • hindre andre kunders eller brukeres bruk av Tjenesten.

Hvis Kunden bruker Tjenesten i strid med denne Avtalen, skal Propely ha rett til å fjerne Kundens tilgang til Tjenesten og heve Avtalen med umiddelbar virkning.

3.5 Versjoner og oppdateringerPropely kan, etter eget skjønn, videreutvikle og gi ut nye versjoner av og oppdateringer til Tjenesten.

Kunden skal alltid bruke den/de nyeste utgitte versjonen(e) som er gjort tilgjengelig av Propely. Propely er ikke forpliktet til å yte noen støtte- eller vedlikeholdstjenester relatert til, og påtar seg intet ansvar i relasjon til Kundens bruk av, noen versjon av Tjenesten som er eldre enn den til enhver tid gjeldende versjonen.

Oppdateringer og/eller utgivelser kan føre til endret utseende og/eller funksjonalitet i Tjenesten.

3.6 Nødvendig tredjepartsutstyr og -programvareKunden erkjenner og godtar at Kundens bruk av Tjenesten kan kreve tredjepartsutstyr og/eller -programvare. Propely skal ikke skaffe eller på noen måte være ansvarlig for slikt utstyr og/eller programvare, med mindre annet er avtalt mellom Partene.

3.7 DokumentasjonRelevant dokumentasjon relatert til Tjenesten er tilgjengelig her: https://propely.no/

3.8 TilleggstjenesterPropely kan tilby tilleggstjenester, som for eksempel opplæringstjenester, til Kunden. Slike tjenester vil være underlagt en egen avtale mellom Partene.

4 Support og tjenestenivåerPropely skal utøve faglig dyktighet og forsvarlighet i ytelsen av Tjenesten. Eventuelle spesifikke tjenestenivåer som er avtalt mellom Partene, skal fremgå av en separat avtale om tjenestenivå.

Propely skal på ingen måte være forpliktet til å yte support til noen annen person enn det som er spesifisert i Avtalen.

5 Priser og betalingsbetingelser

5.1 Vederlaget
Vederlaget og betingelser for vederlaget som skal betales av Kunden for Tjenesten, inkludert priser for tredjepartsleveranser som er inkludert i Tjenesten, er spesifisert i Bestillingsskjemaet.

Valutaen som skal brukes for prising og fakturering er norske kroner (NOK).

5.2 BetalingsbetingelserAlle priser er fastsatt eksklusiv toll, skatter (inkludert mva.) og andre avgifter.

Med mindre annet er avtalt, skal betalingen forfalle 30 dager etter fakturadatoen.

5.3 PrisjusteringerPropely har rett til å justere vederlaget som skal betales i henhold til Avtalen for Tjenesten i tråd med Propelys gjeldende priser. En slik justering skal kunngjøres skriftlig senest 1 måned før justeringen. Hvis Kunden ikke godtar en justering, kan Kunden si opp Avtalen med minst 21 dagers skriftlig varsel før prisjusteringen trer i kraft.

Ovennevnte oppsigelsesrett gjelder ikke for årlige justeringer fra og med det nye kalenderåret i samsvar med endringene i konsumprisindeksen, og heller ikke justeringer i den grad offentlige regler eller vedtak vedrørende skatt endres på en måte som påvirker godtgjørelsen eller kostnadene til Propely.

5.4 Sen betalingDersom Kunden ikke betaler til avtalt tid, kan Propely kreve renter på det beløp som har forfalt for betaling, i henhold til lov nr. 100 av 17. desember 1976 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Propely kan også suspendere Kundens tilgang til Tjenesten inntil betalingen er utført.

6 Bruk av kundedata

6.1 GenereltBruken av Tjenesten er avhengig av at Tjenesten får tilgang til visse data tilhørende Kunden ("Kundedata"). Slik Kundedata gis/overføres manuelt av Kunden, eller av Propely på vegne av Kunden, eller samles inn gjennom integrasjon med Kundens maskinvarekomponenter og/eller eksisterende datasystemer eller på annen måte gis/overføres av Kunden, der det er aktuelt.

6.2 Ansvar for kundedataPropely fraskriver seg ethvert ansvar for tap av, feil eller mangler i Kundedata. Ingen krav basert på feil eller mangler i Kundedata eller tap av Kundedata kan fremsettes mot Propely, med mindre slik feil, mangel eller tap er forårsaket av fortsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet fra en autorisert Propely-representant.

6.3 Rettigheter til kundedataMed forbehold om avsnittet nedenfor, behandler Propely Kundedata kun i den grad det er nødvendig for å yte Tjenesten til Kunden.

Kunden gir Propely en ikke-eksklusiv, evigvarende, ikke-gjenkallelig, global og gratis lisens til å bruke Kundedata fra Tjenesten i en aggregert og anonymisert form. Kunden samtykker i og aksepterer at Propely fritt kan bruke slike anonymiserte data, herunder for statistikk, analyse og utvikling av Propelys Tjeneste.

7 PersonopplysningerEnhver behandling av personopplysninger i forbindelse med utførelsen av denne Avtalen reguleres av databehandleravtalen som er inngått mellom Partene.

8 Immaterielle rettigheter og krenkelse

8.1 Immaterielle rettigheterImmaterielle rettigheter ("Immaterielle Rettigheter") skal omfatte patenter, oppfinnelser (patenterbare eller ikke-patenterbare), opphavsrettigheter, design, varemerker, tekniske spesifikasjoner, databaserettigheter, data, kildekoder og objektkoder for programmer og deler av disse, forretningshemmeligheter, data og all dokumentasjon relatert til slike rettigheter inkludert know-how og goodwill, og eventuelle andre eksisterende immaterielle eiendeler, enten registrert eller ikke-registrert, hvor som helst i verden.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal ingenting i denne Avtalen tolkes som en overføring, helt eller delvis, av Kundens eller Propelys Immaterielle Rettigheter, og eierskapet til slike Immaterielle Rettigheter skal tilfalle den Parten de tilhører. Propely og dets lisensgivere skal beholde alle rettigheter, titler, interesser og Immaterielle Rettigheter knyttet til Tjenesten og tilhørende programvare og dokumentasjon, samt eventuelle oppdateringer, modifikasjoner, forbedringer og avledninger av disse.

8.2 KrenkelseHver Part (den "Ansvarlige Part") skal for egen regning avgjøre og/eller forsvare og holde den andre Parten skadesløs (den "Beskyttede Part") mot eventuelle kostnader, tap eller skader som oppstår som følge av et krav eller søksmål mot den Beskyttede Part i den grad slikt krav eller søksmål er basert på at den Ansvarlige Parts Immaterielle Rettigheter (inkludert Kundedata) krenker en tredjeparts Immaterielle Rettigheter, forutsatt at:

 • Den Beskyttede Part umiddelbart informerer den Ansvarlige Part skriftlig om slike krav eller søksmål; og
 • Den Ansvarlige Part gis kontroll over forsvaret eller forliket av dette, og at den Beskyttede Part samarbeider i forsvaret eller forliket.

Den Ansvarlige Part godtar at ved forhandlinger om et forlik i henhold til denne klausulen,  skal den handle rimelig og skal rådføre seg med den Beskyttede Part før inngåelse av forlik.

Det foregående avsnittet angir den Skadesløsholdende Parts eneste ansvar og den Beskyttede Parts eksklusive rettsmiddel i forbindelse med krenkelse av Immaterielle Rettigheter.

8.3 Propelys muligheter ved krenkelse og ansvarsbegrensningHvis det fremmes et krav eller søksmål med påstand om krenkelse, eller Propely mener at det kan bli fremmet, skal Propely på egen bekostning ha muligheten til å:

 • endre Tjenesten for å unngå påstanden om krenkelse, samtidig som at den fortsatt i det vesentlig oppfyller denne Avtalen;
 • skaffe Kunden, uten kostnad for Kunden, en rett til å fortsette å bruke Tjenesten i samsvar med Avtalen; eller
 • hvis ingen av de ovennevnte alternativene er kommersielt gjennomførbare etter Propelys rimelige vurdering, kan Propely ved varsel til Kunden si opp Avtalen med umiddelbar virkning, og skal i tilfelle oppsigelse tilbakebetale eventuelt forhåndsbetalt vederlag knyttet til levering eller bruk av Tjenesten som skal mottas eller brukes av Kunden etter utløpet eller oppsigelsen av Avtalen trer i kraft.

Til tross for det ovennevnte, skal Propely ikke ha noe ansvar for krav som oppstår som følge av:

 • endringer av Tjenesten av Kunden eller en tredjepart;
 • kombinasjon eller bruk av Tjenesten med Kundens eller tredjeparts maskinvare eller programvare som ikke leveres av Propely;
 • Propelys endring av Tjenesten i samsvar med skriftlige spesifikasjoner fra Kunden;
 • bruk av annet enn den nyeste versjonen av Tjenesten levert til Kunden av Propely, hvis krenkelsen kunne vært unngått ved bruk av den nyeste versjonen; eller
 • bruk av Tjenesten i strid med denne Avtalen eller dens formål.

9 Kontraktsbrudd

9.1 GenereltEn Parts manglende overholdelse av sine forpliktelser under denne Avtalen vil utgjøre et kontraktsbrudd. Partene skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å rette opp bruddet uten unødig opphold.

Den Parten som ikke er i brudd må gi skriftlig varsel om bruddet uten unødig opphold etter at kontraktsbruddet er oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

9.2 Vesentlig kontraktsbruddEt brudd på Avtalen skal anses som vesentlig hvis den Parten som er i brudd ikke har utbedret kontraktsbruddet innen rimelig tid etter mottak av skriftlig varsel fra den andre Parten som spesifiserer kontraktsbruddet, og at denne Avtalen vil bli hevet hvis kontraktsbruddet ikke er utbedret innen rimelig tid etter mottak av varselet.

10 AnsvarsbegrensningMed unntak av eventuell standardkompensasjon som er skriftlig avtalt mellom Partene, er ikke Propely ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i Tjenesten, inkludert tekniske feil, avbrudd og unøyaktigheter. Propely er ikke ansvarlig for Kundens bruk av, eller beslutninger basert på informasjon gitt i, Tjenesten.

Hver av Partenes ansvar i henhold til Avtalen skal ikke overstige Partens direkte tap. Ingen av Partene skal være ansvarlig overfor den andre Parten for tilfeldige skader, spesielle skader, følgeskader eller indirekte skader av noe slag (inkludert, men ikke begrenset til, skader som følge av driftsavbrudd, tap av data, tap av fortjeneste, tap av goodwill, bruk eller lignende).

Propelys maksimale årlige ansvar overfor Kunden i forbindelse med Avtalen skal ikke overstige en totalsum tilsvarende 50 % av det totale vederlaget, eksklusive merverdiavgift, betalt i henhold til Avtalen i løpet av de siste 12 månedene.

Ansvarsbegrensningene nevnt ovenfor gjelder ikke dersom den aktuelle Parten har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

11 Varighet og opphør

11.1 VarighetAvtalens varighet er angitt i Bestillingsskjemaet.

11.2 HevingVed vesentlig kontraktsbrudd kan Parten som ikke er i brudd heve Avtalen.

Hvis forfalt vederlag ikke er betalt innen 15 kalenderdager etter forfallsdatoen, kan Propely gi Kunden skriftlig varsel om at Avtalen vil bli hevet dersom vederlaget ikke er betalt innen 15 kalenderdager etter mottak av slikt varsel.

Begge Parter kan heve Avtalen ved skriftlig varsel til den andre Parten hvis den andre Parten blir insolvent eller ikke er i stand til å betale sin gjeld etter hvert som den forfaller eller går konkurs, enten frivillig eller som følge av krav etter lov.

11.3 Virkninger av opphørVed utløp eller heving av Avtalen

 • skal Kunden og dens Brukere umiddelbart stanse all bruk av Tjenesten;
 • skal Kunden umiddelbart betale alle utestående beløp, forfalt eller ikke, til Propely; og
 • skal  Kunden som instruert av Propely returnere eller tilintetgjøre all dokumentasjon og Konfidensiell Informasjon levert av Propely. Hensyntatt det som følger av punkt 6.3 og gjeldende lovmessige krav, vil Proley returnere og/eller tilintetgjøre alle Kundedata som er lagret i Tjenesten innen 6 måneder etter utløpet eller oppsigelsen av Avtalen. I samme periode kan Kunden eksportere og overføre Kundedata til sitt utpekte system.

12 KonfidensialitetAvtalen og all forretningsspesifikk informasjon som er gitt av en Part til den andre (enten muntlig eller skriftlig eller i visuell, elektronisk eller materiell form), inkludert Immaterielle Rettigheter, skal anses som "Konfidensiell Informasjon".

Ingen av Partene skal utlevere Konfidensiell Informasjon til tredjeparter, verken under eller etter avtaleperioden, unntatt for formål som er forenlig med administrasjonen og utførelsen av en Parts rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne Avtalen, eller som påkrevd ved lov.

All informasjon som er offentlig tilgjengelig, uavhengig utviklet eller rettmessig innhentet fra tredjeparter uten brudd på taushetsplikt, skal ikke anses som Konfidensiell Informasjon.

Den mottakende Parten skal umiddelbart varsle den utleverende Parten skriftlig om uautorisert utlevering av Konfidensiell Informasjon, og skal utføre alle rimelige tiltak for å redusere enhver skadelig effekt av slik uautorisert utlevering.

13 Force majeureHvis gjennomføringen av denne Avtalen forhindres helt eller delvis, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av omstendigheter utenfor Partenes kontroll, skal Partenes forpliktelser (med unntak av betalingsforpliktelser) bortfalle i den grad omstendighetene er relevante og så lenge omstendighetene vedvarer. Slike omstendigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, naturkatastrofer, strømbrudd, nedetid på internett, lockouts og nettangrep eller tilsvarende forårsaket av ondsinnet kode, verktøy eller enhet som er designet for å deaktivere eller forstyrre systemer, forutsatt at Parten har installert og opprettholdt informasjonssikkerhet som minimum er i tråd med markedsstandard for å beskytte mot forventbare nettangrep, samt konsekvenser av pandemier, inkludert til enhver tid fastsatte tilatk av offentlige myndigheter eller bedriftsstrategier som skal redusere konsekvenser av eller helserisiko knyttet til pandemier.

Hver av Partene kan si opp denne Avtalen ved å gi 1 måneds skriftlig varsel hvis force majeure-situasjonen varer i mer enn 90 dager eller gjør det spesielt belastende for den aktuelle Parten å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

14 Diverse

14.1 Bruk av underleverandørerPropely kan engasjere underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen. Propely skal være ansvarlig for slike underleverandørers utførelse.

14.2 OppdragPropely kan overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen til et selskap i Propelys konsern.

Kunden kan ikke overdra Avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Propely, som ikke skal tilbakeholdes uten rimelig grunn.

14.3 VarslerEthvert varsel som kreves eller tillates i henhold til denne Avtalen (annet enn kommunikasjon mellom Partene for operasjonelle formål) skal være skriftlig og skal sendes med e-post til adressen som en Part har angitt.

14.4 Uavhengige kontraktsparterAvtalen skal ikke utgjøre eller skape noe joint venture, partnerskap, ansettelsesforhold eller franchise mellom Partene. Partene opptrer som uavhengige kontraktsparter i forbindelse med inngålsen og gjennomføringen av Avtalen.

14.5 EndringerPropely kan når som helst endre eller modifisere bestemmelsene i disse Vilkårene. Hvis en endring gjort av Propely er vesentlig ugunstig for Kunden, kan Kunden si opp Avtalen ved å gi skriftlig varsel til Propely.

Fortsatt bruk av Tjenesten etter at en revidert versjon av disse Vilkårene er lagt ut på nettstedet angitt nedenfor, vil være betinget av den versjonen av Vilkårene som gjelder på tidspunktet for bruken.

Den nyeste versjonen av Vilkårene er tilgjengelig på dette nettstedet.

14.6 OverlevelseEventuelle rettigheter, ansvar eller plikter som Partene har i henhold til Avtalen som er ment å overleve oppsigelsen eller utløpet av Avtalen, skal overleve oppsigelsen eller utløpet av Avtalen, inkludert Partenes respektive rettigheter, ansvar og plikter (og eventuelle begrensninger) som er angitt i punkt 10 og 12.

15 Gjeldende rett og vernetingAvtalen reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett.

Enhver tvist, uenighet eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med Avtalen, skal Partene søke å løse i minnelighet gjennom forhandlinger.

Dersom Partene ikke kommer frem til en minnelig løsning av en slik tvist, uenighet eller krav, kan hver av Partene henvise tvisten eller uenigheten til å bli endelig avgjort av norske domstoler med Oslo Tingrett som verneting.

Sist oppdatert: 21.09.2022