Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller användningen av Propely AS mjukvarulösning. Lösningen är en drifts-, lednings- och kommunikationstjänst utvecklad och förvaltad av Propely AS (hädanefter ”vi”, ”oss” eller ”Propely”) med org.nr 922 409 765.

1. OmfattningPropelys tjänster är tillgängliga från webbplatsen app.propely.io och i appen ”Propely” som är tillgänglig för nedladdning från Google Play och App Store.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Sekretesspolicyn innehåller en översikt över dina rättigheter avseende vår insamling, bearbetning, lagring, delning och säker lagring av dina personuppgifter.

Våra kunder är i första hand ansvariga för behandlingen av personuppgifter om användare som de själva anger. För sådana uppgifter är vi ett personuppgiftsbiträde och denna typ av behandling omfattas inte av denna sekretesspolicy. Detta innebär att användare måste kontakta kunden (hyresvärd/gårdsägare/chef) om de har några frågor.

2. Insamling av personuppgifterFör att kunna tillhandahålla Propelys tjänster till dig enligt beskrivningen i användarvillkoren behöver vi samla in och behandla personuppgifter. En personlig information är all information om en identifierbar fysisk person.

När du använder Tjänsten samlar vi in eller behandlar ett antal uppgifter som vi automatiskt får åtkomst till från din dator, mobil eller surfplatta, inklusive din IP-adress, enhets-ID och/eller identifiering och ditt användningsmönster för Tjänsten, såsom tidpunkten för inloggning på Propely.

Vilka personuppgifter vi samlar in om kunder beror på om kunden är en privatperson, eller är organiserad som ett aktiebolag eller enmansföretag. För att kunna använda Propelys tjänster måste du förse oss med följande personuppgifter genom att själv ange informationen manuellt:

 • Fullständigt namn
 • Hemadress eller företagsadress (valfritt)
 • E-postadress, som också är ditt användarnamn
 • Lösenord
 • Telefonnummer (valfritt)
 • Betalningsinformation (endast för betalningsansvarig)
 • Meddelanden som skickas eller tas emot i Propely-tjänsten
 • Hyres- och fastighetshistorik

3. Hur vi behandlar personuppgifter och på vilken grundPersonuppgifterna samlas in i det primära syftet att tillhandahålla dig Propelys tjänster på ett effektivt, säkert och användarvänligt sätt.

Vi kan komma att behandla ovanstående personuppgifter i samband med följande behandlingsaktiviteter:

 • Avtalsförhållande: I ett avtalsförhållande mellan Propely och individer eller företag kan personuppgifter vara nödvändiga för att fullgöra avtalet (GDPR artikel 6.1 b), såsom kontaktuppgifter och andra personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet.
 • Hantering av leverantörs-, kund- och andra samarbetsrelationer:När namn och kontaktuppgifter till anställda hos leverantörer, kunder och andra partners behandlas, utöver personuppgifter som ingår i avtal, löpande korrespondens, mötesprotokoll etc. Behandlingen baseras på en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att hantera leverantörs-, kund- eller samarbetsförhållandet, inklusive kommunikation med våra kontaktpersoner (GDPR artikel 6.1 f)).
 • Svara på förfrågningar vi får:Där vi behandlar namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella personuppgifter som kan uppstå till följd av förfrågan. Behandlingen baseras på en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att följa upp din begäran (GDPR artikel 6.1 f)).
 • Överensstämmelse med lagstadgade krav och rättsliga skyldigheter:För att uppfylla lagstadgade krav, såsom krav i bokföringslagstiftningen, och för att följa andra myndigheters order (GDPR artikel 6.1 c)).
 • Mätning av användningen och effektiviteten av tjänsten som tillhandahålls av Propely: För att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen, innehållet och layouten (GDPR artikel 6.1 f)).
 • Skydda rättigheterna för Propely eller tredje part:För att upprätta, verkställa och försvara rättsliga anspråk som vi tror har eller riktas mot oss från kunder, leverantörer, partners, andra tredje parter eller offentliga myndigheter.

4. Radering av personuppgifterVi raderar eller anonymiserar dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att behandla eller lagra dem för det ändamål för vilket de samlades in. Anonymiserade personuppgifter kommer inte att kunna kopplas tillbaka till en identifierbar fysisk person.

Ditt användarkonto, inklusive personalia, kommer att raderas antingen genom att aktivt radera ditt konto själv eller genom att du har varit inaktiv i mer än 2 år och inte har svarat på våra förfrågningar.

5. Lagring och skydd av dina personuppgifterDina personuppgifter behandlas och lagras inom EU/EES.

För att begränsa risken för förlust, missbruk, obehörig åtkomst, vidarebefordran och ändring skyddar vi dina personuppgifter med tekniska, fysiska och administrativa skyddsåtgärder.

6. Delning av personuppgifter i samband med betalning och överföring Vi kommer endast att lämna ut personuppgifter till tredje part om det finns en laglig grund för att göra det.

Vi kan använda personuppgiftsbiträden för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning. Förhållandet till sådana personuppgiftsbiträden regleras genom ett databehandlingsavtal som bland annat säkerställer konfidentialitet och skydd av informationssäkerheten i alla led.

I vissa fall kan Propely lämna ut personuppgifter till offentliga myndigheter för att uppfylla lagstadgade krav eller följa myndighetsbeslut, till exempel för att uppfylla skyldigheter enligt bokförings- eller skattelagstiftningen. Offentliga myndigheter kommer att ansvara för behandlingen av de personuppgifter som vi lämnar ut i sådana fall.

7. Dina rättigheterDu har rätt att begära åtkomst, rättelse eller radering av de personuppgifter vi behandlar om dig om villkoren för detta är uppfyllda. Du har också rätt att begära begränsad behandling, invända mot behandlingen och dataportabilitet (rätt att få personuppgifter avslöjade eller överförda i lämpligt format), om villkoren för detta är uppfyllda.

När du är inloggad på ditt användarkonto, antingen online eller i appen, kan du ändra din personliga profil och de meddelanden du får från Propely.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, dina rättigheter eller vill utöva dina rättigheter enligt reglerna, eller om du har några frågor angående denna sekretesspolicy, kan du kontakta Propely genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@propely.io.

I den utsträckning samtycke utgör vår grund för behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Genom att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av behandlingen baserad på samtycket innan det återkallades. Återkallande av samtycke görs genom att kontakta hello@propely.io. Återkallande av ditt samtycke innebär att du tyvärr inte längre kommer att kunna använda den tjänst som ditt samtycke gäller för.

8. Ändringar i sekretesspolicynDen gällande integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Sekretesspolicyn kan komma att uppdateras och vi rekommenderar att du bekantar dig med den igen vid ett senare tillfälle.

Om vi gör ändringar i behandlingen av personuppgifter som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi genomför sådan modifierad behandling.

9. Tillsyn och klagomålTjänsten omfattas av och följer personuppgiftslagen från 2018 och Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Den danska dataskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du upptäcker att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller lagkraven kan du klaga till den danska dataskyddsmyndigheten.

Dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter:
Datainspektionen
Postbox 458 Downtown,
0105 Oslo

Telefon 22 39 69 00

***

Senast uppdaterad: 20.09.2022