Standard Propely Vilkår

1 IntroduktionDisse Standardvilkår („Vilkårene“) er bindende for „Kundens“ (som angivet i Ordreformularen) brug af Propelys administrationsplatform, en skybaseret platform til ejendomsadministration, drift og vedligeholdelse beskrevet mere detaljeret på https://propely.no („Tjenesten“).

Tjenesten er tilgængelig som en mobilapplikation, der kan downloades („Appen“) og via hjemmesiden https://app.propely.no („Webstedet“). Tjenesten leveres af Propely AS („Propely“).

Propely og Kunden har indgået en ordreformular („Ordreformularen“), hvori Kunden har bestilt Tjenesten hos Propely. Ordreformularen og Propelys levering af Tjenesten til Kunden er udelukkende underlagt disse Vilkår, medmindre andet er aftalt skriftligt. Ordreformularen og disse vilkår og betingelser benævnes samlet „Aftalen“.

Propely og Kunden vil herefter i fællesskab blive omtalt som „Parterne“ og individuelt som en „Part“.

2 EtableringHvis der kræves en etableringsfase, skal planen og handelsbetingelserne for en sådan fase anføres i ordreformularen.

3 Betjening

3.1 GenereltPropely har udviklet Tjenesten, som er en platform til drift og vedligeholdelse af fast ejendom. Tjenestens funktionalitet er beskrevet mere detaljeret her: https://propely.no/

3.2 Adgang til brugKunden og personer, der er ansat af eller ansat af Kunden (hver en „Bruger“) får adgang til at bruge Tjenesten i overensstemmelse med Aftalen. Hver Brugers adgang til Tjenesten administreres af Kunden. Kunden er fuldt ansvarlig for alle sine Brugers adgang til og brug af Tjenesten

Kunden og dennes Brugere kan give andre tredjeparter (hver af dem også en „Bruger“) adgang til Tjenesten med henblik på og i forbindelse med administrationen af deres ejendomme, såsom lejere, entreprenører, leverandører og lignende. Kunden er fuldt ansvarlig for sådanne tredjeparters adgang til og brug af Tjenesten, herunder at sådanne tredjeparter kun bruger Tjenesten i overensstemmelse med Aftalen.

Tjenesten er tilgængelig via hjemmesiden eller appen. Appen kan downloades via App Store og Google Play.

3.3 Tilladt brugKunden tildeles en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at downloade, få adgang til og bruge tjenesten i og som en del af sin egen virksomhed og i overensstemmelse med denne aftale i aftalens løbetid.

3.4 Begrænsninger i brugenKunden og Brugerne må ikke og må ikke tillade nogen tredjepart at, medmindre det udtrykkeligt er angivet i Aftalen:

 • dekompilere, adskille, foretage reverse engineering eller på anden måde forsøge at erhverve eller få adgang til kildekode fra en hvilken som helst komponent i tjenesten;
 • give tredjeparter adgang til Tjenesten eller underlicensere, overføre, sælge eller på anden måde overføre deres konto med Tjenesten eller selve Tjenesten til en tredjepart
 • ændre, integrere i et andet produkt eller på anden måde skabe afledte værker af eller på anden måde omforme Tjenesten;
 • fjerne, ændre eller skjule ejendomsretlige meddelelser/meddelelser på eller i tjenesten;
 • forhindre eller forstyrre integriteten af Tjenesten eller enhver software eller data, der er inkluderet deri
 • forsøge at få uautoriseret adgang; eller
 • forhindre andre kunder eller brugere i at bruge tjenesten.

Hvis Kunden bruger Tjenesten i strid med denne Aftale, har Propely ret til at fjerne Kundens adgang til Tjenesten og opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning.

3.5 Versioner og opdateringerPropely kan efter eget skøn videreudvikle og frigive nye versioner af og opdateringer til tjenesten.

Kunden skal altid bruge de seneste udgivne versioner, der stilles til rådighed af Propely. Propely er ikke forpligtet til at levere support- eller vedligeholdelsestjenester relateret til, og påtager sig intet ansvar i forhold til kundens brug af, nogen version af tjenesten, der er ældre end den aktuelt gældende version.

Opdateringer og/eller udgivelser kan ændre udseendet og/eller funktionaliteten af tjenesten.

3.6 Påkrævet tredjepartsudstyr og softwareKunden anerkender og accepterer, at Kundens brug af Tjenesten kan kræve tredjepartsudstyr og/eller software. Propely skal ikke erhverve eller på nogen måde være ansvarlig for sådant udstyr og/eller software, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

3.7 DokumentationRelevant dokumentation relateret til tjenesten er tilgængelig her: https://propely.no/

3.8 Yderligere tjenesterPropely kan levere yderligere tjenester, såsom træningstjenester, til kunden. Sådanne tjenester vil være underlagt en særskilt aftale mellem parterne.

4 Support- og serviceniveauerPropely skal udvise faglig kompetence og forsigtighed i udførelsen af Tjenesten. Eventuelle specifikke serviceniveauer, der er aftalt mellem parterne, fastsættes i en særskilt serviceniveauaftale.

Propely er på ingen måde forpligtet til at yde støtte til andre personer end dem, der er specificeret i aftalen.

5 Priser og betalingsbetingelser

5.1 Vederlag
Vederlag og betingelser for det vederlag, som Kunden skal betale for Tjenesten, herunder priser for tredjeparts leverancer inkluderet i Tjenesten, er angivet i Ordreformularen.

Den valuta, der skal bruges til prisfastsættelse og fakturering, er norske kroner (NOK).

5.2 BetalingsbetingelserAlle priser er faste eksklusive told, skatter (inklusive moms) og andre gebyrer.

Medmindre andet er aftalt, skal betalingen forfalde 30 dage efter fakturadatoen.

5.3 PrisjusteringerPropely har ret til at justere det vederlag, der skal betales i henhold til Aftalen for Tjenesten, i overensstemmelse med Propelys gældende satser. En sådan justering meddeles skriftligt senest en måned forud for justeringen. Hvis Kunden ikke accepterer en justering, kan Kunden opsige Aftalen med mindst 21 dages skriftligt varsel, inden prisjusteringen træder i kraft.

Ovenstående opsigelsesret gælder ikke for årlige justeringer fra det nye kalenderår i overensstemmelse med ændringerne i forbrugerprisindekset, eller for justeringer i det omfang offentlige regler eller afgørelser vedrørende skatter ændres på en måde, der påvirker Propelys vederlag eller omkostninger.

5.4 Forsinket betalingSåfremt Kunden ikke betaler inden for den aftalte frist, kan Propely kræve renter af det skyldige beløb i henhold til lov nr. 100 af 17. december 1976 om forsinkelsesrenter m.v. (lov om forsinkelsesrenter).

Propely kan også suspendere Kundens adgang til Tjenesten, indtil betalingen er foretaget.

6 Brug af kundedata

6.1 GenereltBrugen af Tjenesten er afhængig af, at Tjenesten får adgang til visse data tilhørende Kunden („Kundedata“). Sådanne kundedata overføres manuelt/af kunden eller af Propely på vegne af kunden, eller indsamles gennem integration med kundens hardwarekomponenter og/eller eksisterende computersystemer eller på anden måde givet/transmitteres af kunden, hvor det er relevant.

6.2 Ansvar for kundedataPropely fraskriver sig ethvert ansvar for tab, fejl eller udeladelse af kundedata. Intet krav baseret på fejl eller udeladelser i kundedata eller tab af kundedata kan rejses mod Propely, medmindre en sådan fejl, mangel eller tab skyldes fortsat forseelse eller grov uagtsomhed fra en autoriseret Propely-repræsentant.

6.3 Rettigheder til kundedataMed forbehold af nedenstående afsnit behandler Propely kun kundedata i det omfang, det er nødvendigt for at levere Tjenesten til Kunden.

Kunden giver Propely en ikke-eksklusiv, evig, ikke-tilbagekaldelig, global og gratis licens til at bruge Kundedata fra Tjenesten i en aggregeret og anonymiseret form. Kunden accepterer og accepterer, at Propely frit kan anvende sådanne anonymiserede data, herunder til statistik, analyse og udvikling af Propelys Service.

7 PersonoplysningerEnhver behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelsen af denne aftale er underlagt den databehandleraftale, der er indgået mellem parterne.

8 Intellektuel ejendomsret og krænkelse

8.1 Intellektuel ejendomsretIntellektuelle ejendomsrettigheder („intellektuelle ejendomsrettigheder“) omfatter patenter, opfindelser (patenterbare eller ikke-patenterbare), ophavsrettigheder, design, varemærker, tekniske specifikationer, databaserettigheder, data, kildekoder og objektkoder for programmer og dele deraf, forretningshemmeligheder, data og al dokumentation relateret til sådanne rettigheder, herunder knowhow og goodwill, og enhver anden eksisterende intellektuel ejendom, uanset om den er registreret eller uregistreret, hvor helst i verden.

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal intet i denne aftale fortolkes som en overførsel, helt eller delvist, af Kundens eller Propelys intellektuelle ejendomsrettigheder, og ejerskabet af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder tilhøre den part, som de tilhører. Propely og dets licensgivere bevarer alle rettigheder, titler, interesser og intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med tjenesten og relateret software og dokumentation samt eventuelle opdateringer, ændringer, forbedringer og afledninger deraf.

8.2 OvertrædelseHver part („den ansvarlige part“) skal for egen regning afgøre og/eller forsvare og skadesløse den anden part (den „beskyttede part“) mod omkostninger, tab eller skader, der opstår som følge af et krav eller retssag mod den beskyttede part, i det omfang et sådant krav eller retssag er baseret på krænkelse af den ansvarlige parts intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder kundedata) fra en tredjepart, forudsat at:

 • Den beskyttede part skal straks skriftligt underrette den ansvarlige part om ethvert sådant krav eller retssag, og
 • Den ansvarlige part får kontrol over forsvaret eller afviklingen heraf, og at den beskyttede part samarbejder om forsvaret eller forliget.

Den ansvarlige part accepterer, at den ved forhandlinger om en løsning i henhold til denne klausul skal handle rimeligt og rådføre sig med den beskyttede part, inden den indgår et forlig.

Det foregående afsnit angiver eneansvaret for den skadesløsholdende part og den beskyttede parts eksklusive retsmidler i forbindelse med krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

8.3 Propellights krænkelsesmuligheder og ansvarsbegrænsningHvis der anlægges et krav eller en retssag om krænkelse, eller Propely mener, at det kan anlægges, har Propely for egen regning mulighed for at:

 • ændre Tjenesten for at undgå påstanden om krænkelse, samtidig med at denne Aftale i væsentlig grad overholdes
 • opnå Kunden, uden omkostninger for Kunden, en ret til fortsat at bruge Tjenesten i overensstemmelse med Aftalen; eller
 • hvis ingen af ovenstående muligheder er kommercielt gennemførlige efter Propelys rimelige vurdering, kan Propely opsige aftalen med øjeblikkelig virkning efter meddelelse til Kunden og skal i tilfælde af opsigelse refundere ethvert forudbetalt vederlag i forbindelse med levering eller brug af Tjenesten, der skal modtages eller anvendes af Kunden efter aftalens udløb eller opsigelse træder i kraft.

Uanset ovenstående har Propely intet ansvar for krav, der opstår som følge af:

 • ændringer af Tjenesten foretaget af Kunden eller en tredjepart;
 • kombination eller brug af tjenesten med kundens eller tredjeparts hardware eller software, der ikke leveres af Propely
 • Propelys ændring af Tjenesten i overensstemmelse med Kundens skriftlige specifikationer;
 • bruge anden end den nyeste version af Tjenesten leveret til Kunden af Propely, hvis overtrædelsen kunne have været undgået ved at bruge den nyeste version; eller
 • brug af tjenesten i strid med denne aftale eller dens formål.

9 Kontraktbrud

9.1 GenereltEn parts manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale udgør et kontraktbrud. Parterne skal gøre, hvad der med rimelighed kan forventes for at rette op på overtrædelsen uden unødig forsinkelse.

Den part, der ikke overtræder overtrædelsen, skal give skriftlig meddelelse om overtrædelsen uden unødig forsinkelse, efter at kontraktbruddet er blevet opdaget eller burde have været opdaget.

9.2 Væsentlig kontraktbrudEn misligholdelse af aftalen anses for væsentlig, hvis den misligholdte part ikke har afhjulpet misligholdelsen inden for en rimelig frist efter modtagelsen af en skriftlig meddelelse fra den anden part, der angiver misligholdelsen af kontrakten, og at denne aftale opsiges, hvis misligholdelsen af kontrakten ikke afhjælpes inden for en rimelig frist efter modtagelsen af meddelelsen.

10 AnsvarsbegrænsningBortset fra standardkompensation, der er aftalt skriftligt mellem Parterne, er Propely ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelser i Tjenesten, herunder tekniske fejl, afbrydelser og unøjagtigheder. Propely er ikke ansvarlig for Kundens brug af, eller beslutninger baseret på oplysninger leveret i, Tjenesten.

Hver parts ansvar i henhold til aftalen må ikke overstige partens direkte tab. Ingen af parterne er ansvarlige over for den anden part for tilfældige, særlige skader, følgeskader eller indirekte skader af nogen art (herunder, men ikke begrænset til, skader som følge af afbrydelse af driften, tab af data, tab af fortjeneste, tab af goodwill, brug eller lignende).

Propelys maksimale årlige ansvar over for Kunden i forbindelse med Aftalen må ikke overstige et samlet beløb svarende til 50% af det samlede vederlag, eksklusive moms, betalt i henhold til Aftalen i løbet af de foregående 12 måneder.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, hvis den pågældende part har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

11 Varighed og opsigelse

11.1 VarighedAftalens varighed er angivet i ordreformularen.

11.2 HævningI tilfælde af et væsentligt kontraktbrud kan den ikke-overtrædende part opsige aftalen.

Såfremt vederlag ikke betales inden for 15 kalenderdage efter forfaldsdatoen, kan Propely give Kunden skriftlig meddelelse om, at aftalen opsiges, hvis vederlaget ikke er betalt inden for 15 kalenderdage efter modtagelsen af en sådan meddelelse.

Begge parter kan opsige aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis den anden part bliver insolvent eller ikke er i stand til at betale sin gæld, når den forfalder eller går konkurs, enten frivilligt eller som følge af krav i henhold til loven.

11.3 Virkninger af opsigelseVed aftalens udløb eller opsigelse

 • Kunden og dennes Brugere skal straks ophøre med al brug af Tjenesten;
 • Kunden skal straks betale alle udestående beløb, forfaldne eller ej, til Propely; og
 • Kunden skal, som instrueret af Propely, returnere eller ødelægge al dokumentation og fortrolige oplysninger leveret af Propely. Med forbehold af bestemmelserne i punkt 6.3 og gældende juridiske krav vil Proley returnere og/eller destruere alle kundedata, der er gemt i tjenesten, inden for 6 måneder efter aftalens udløb eller opsigelse. I samme periode kan Kunden eksportere og overføre Kundedata til sit udpegede system.

12 FortrolighedAftalen og enhver virksomhedsspecifik information, som den ene part giver den anden part (mundtlig eller skriftlig eller i visuel, elektronisk eller materiel form), herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, betragtes som „fortrolige oplysninger“.

Ingen af parterne må videregive fortrolige oplysninger til tredjeparter, enten under eller efter aftalens udløb, undtagen til formål, der er i overensstemmelse med administrationen og udførelsen af en parts rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale, eller som krævet ved lov.

Oplysninger, der er offentligt tilgængelige, uafhængigt udviklet eller lovligt indhentet fra tredjeparter uden brud på fortroligheden, betragtes ikke som fortrolige oplysninger.

Den modtagende part skal straks skriftligt underrette den leverende part om enhver uautoriseret videregivelse af fortrolige oplysninger og skal træffe alle rimelige foranstaltninger til at afbøde enhver skadelig virkning af en sådan uautoriseret videregivelse.

13 Force majeureHvis gennemførelsen af denne aftale helt eller delvist forhindres eller i væsentlig grad hæmmes af omstændigheder uden for parternes kontrol, bortfalder parternes forpligtelser (med undtagelse af betalingsforpligtelser), i det omfang omstændighederne er relevante, og så længe omstændighederne vedvarer. Sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, strejker, naturkatastrofer, strømafbrydelser, internetnedetid, lockouts og cyberangreb eller lignende forårsaget af ondsindet kode, værktøj eller udstyr designet til at deaktivere eller forstyrre systemer, forudsat at parten har installeret og opretholdt informationssikkerhed, der mindst er i overensstemmelse med markedsstandarden for at beskytte mod forventede cyberangreb, samt konsekvenser af pandemier, herunder til enhver tid fastsat anvendelse af offentlige myndigheder eller virksomhedsstrategier for at reducere konsekvenser af eller sundhedsrisici forbundet med pandemier.

Hver part kan opsige denne aftale med en måneds skriftligt varsel, hvis force majeure-situationen varer i mere end 90 dage eller gør det særlig byrdefuldt for den pågældende part at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

14 Diverse

14.1 Brug af underleverandørerPropely kan ansætte underleverandører til at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale. Propely er ansvarlig for sådanne underleverandørers præstationer.

14.2 MissionerPropely kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til et selskab inden for Propelys-koncernen.

Kunden kan ikke overføre aftalen uden forudgående skriftligt samtykke fra Propely, som ikke kan tilbageholdes uden rimelig grund.

14.3 AdvarslerEnhver meddelelse, der kræves eller tillades i henhold til denne aftale (bortset fra kommunikation mellem parterne til operationelle formål), skal være skriftligt og sendes pr. e-mail til den adresse, der er angivet af en part.

14.4 Uafhængige kontraherende parterAftalen udgør ikke eller skaber et joint venture, partnerskab, ansættelsesforhold eller franchise mellem parterne. Parterne fungerer som uafhængige kontraherende parter i forbindelse med indgåelsen og gennemførelsen af aftalen.

14.5 ÆndringerPropely kan til enhver tid ændre eller ændre bestemmelserne i disse vilkår. Hvis en ændring foretaget af Propely er væsentligt ugunstig for Kunden, kan Kunden opsige Aftalen ved skriftlig meddelelse til Propely.

Fortsat brug af tjenesten, efter at en revideret version af disse vilkår er offentliggjort på nedenstående websted, vil være underlagt den version af vilkårene, der gælder på brugstidspunktet.

Den seneste version af Vilkår og Betingelser er tilgængelig på dette websted.

14.6 OverlevelseAlle rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser, som parterne har i henhold til aftalen, og som er beregnet til at overleve aftalens ophør eller udløb, skal overleve aftalens ophør eller udløb, herunder parternes respektive rettigheder, ansvar og forpligtelser (og eventuelle begrænsninger), der er fastsat i stk. 10 og 12.

15 Gældende lov og beskyttelseAftalen er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk lovgivning.

Enhver tvist, uenighed eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen, skal søge at blive løst i mindelighed gennem forhandlinger.

Hvis parterne ikke når frem til en mindelig løsning på en sådan tvist, uenighed eller krav, kan hver part henvise tvisten eller uenigheden til endelig afgørelse af norske domstole med Oslo tingret som værge.

Senest opdateret: 21-09-2022